Regulamin

REGULAMIN STACJI NARCIARSKIEJ ZWARDOŃ SKI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Korzystanie z urządzeń transportu linowego i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia naszej stacji, na podstawie wykupionego skipassu bądź biletu.

2. Zakup skipassu bądź biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Pasażerowie oraz inne osoby przebywające na terenie kolei liniowej wyciągów powinny stosować się do zakazów, nakazów oraz innych informacji umieszczonych na terenie ośrodka, a w szczególności do poleceń obsługi.

4. Przez bramkę, przy wykorzystaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba.

5. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy skipass bądź bilet został skasowany przez bramkę i osoba weszła na peron celem skorzystania z kolei.

6. Korzystający z kolei, który przy kontroli z jakichkolwiek powodów nie może okazać ważnego skipassu bądź biletu uważany jest za jadącego bez ważnego biletu.

7. Osoby przebywające na stacji narciarskiej odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie lecz również za działanie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, którego używają.

8. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia, zobowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.

9. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości (pow.0,5‰) lub pod wpływem środków odurzających i substancji psychotropowych mają bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń transportu liniowego oraz tras narciarskich.

10. Na wyciągach obowiązuje zakaz palenia.

11. Obsługa ma prawo usunąć z terenu ośrodka narciarskiego osoby nietrzeźwe, bądź będące pod wpływem działania środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające regulaminu.

12. Z wyciągów oraz tras narciarskich przeznaczonych dla narciarzy i snowboardzistów mogą korzystać osoby poruszające się na 2-ch nartach lub snowboardzie (poza terenem wyznaczonym przy Baby-lift).

13. Osoby niepełnosprawne chcące korzystać z atrakcji ośrodka proszone są o kontakt z kierownictwem ośrodka, ratownikiem lub obsługą. W zależności od stopnia niepełnosprawności oraz umiejętności będą one informowane o sposobie korzystania z atrakcji znajdujących się na ośrodku.

14. Wykroczenie przeciwko Regulaminowi może pociągać za sobą odpowiedzialność cywilną.

15. Osoby przebywające na obszarze kolei liniowej- krzesełkowej ZWARDOŃ_SKI powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu oraz bezpieczeństwu ruchu.

 

REGULAMIN KOLEJKI STACJA NARCIARSKA ZWARDOŃ-SKI

1. Na krzesełku mogą znajdować się max. 4 osoby.

2. Wsiadać i wysiadać należy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

3. Po rozpoczęciu przejazdu należy niezwłocznie zamknąć poręcz.

4. Po zakończeniu jazdy należy natychmiast opuścić rejon wysiadania we wskazanym kierunku.

5. Bagaż podręczny utrudniający wsiadanie i wysiadanie należy przewozić w oddzielnym miejscu.

6. Narty i deski snowboardowe w czasie przejazdu powinny być ułożone równolegle do kierunku jazdy, tak aby nie powodowały kolizji z innymi użytkownikami lub elementami kolei.

7. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz o wzroście poniżej 1,25m mogą być przewożone tylko na oddzielnym miejscu pod opieką osoby dorosłej, zdolnej do udzielenia ewentualnej potrzebnej pomocy.

8. W przypadku zatrzymania kolei należy spokojnie czekać na wznowienie ruchu lub na odpowiednie polecenie obsługi.

9. Wszystkie luźno zwisające części garderoby (sznurki, tasiemki itp.) należy zabezpieczyć przed zaczepieniem o elementy siedziska.

10. Pasażer odpowiada za spowodowane uszkodzenia lub zanieczyszczenia obiektów kolei.

11. Pasażer wymagający pomocy przy wsiadaniu lub wysiadaniu powinien poinformować o tym fakcie obsługę kolei.

12. Parkingi na terenie Kolei Krzesełkowej i Wyciągu Narciarskiego, Ośrodka Narciarskiego ZWARDOŃ_SKI są niestrzeżone i bezpłatne.

13. Kierownictwo Ośrodka nie odpowiada za kolizje i wypadki na parkingach Ośrodka o na drodze dojazdowej.

14. Kierownictwo Ośrodka za sprzęt pozostawiony bez opieki nie ponosi odpowiedzialności.

15. W zależności od warunków narciarskich przewidziano przerwę techniczną od ok. 20 do ok. 30 minut w godzinach 16:00/17:00- ratrakowanie.

16. Trasa może być przygotowywana przez ratrak.

W związku z powyższym każdy narciarz i snowboardzista ma obowiązek:

    • zachować szczególną ostrożność,
    • odsunąć się z trasy przejazdy ratraka. Jazda bezpośrednio za ratrakiem jest surowo zabroniona.

17. Na trasie może pojawić się służbowy skuter śnieżny obsługi kolei liniowej, ratownictwa lub GOPR-u co zobowiązuje narciarzy i snowboardzistów do zachowania szczególnej ostrożności.

18. Narciarze i snowboardziści powinni przestrzegać tzw. „Dekalogu FIS" (patrz „Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej").

 19. Za przerwy w pracy kolei spowodowane silnym wiatrem , właściciel stacji nie ponosi odpowiedzialności.

ZABRANIA SIĘ:

1. Wchodzenia na peron oraz wsiadania na krzesełko bez zezwolenia obsługi.

2. Wsiadania i wysiadania poza miejscami do tego przeznaczonymi.

3. Przechodzenia między krzesełkami.

4. Trzymania nart lub deski snowboardowej poprzecznie do kierunku jazdy.

5. Przewożenia dzieci na kolanach.

6. Samodzielnej jazdy dzieciom wieku przedszkolnym lub o wzroście poniżej 1,25m.

7. Przejazdu z otwartą poręczą.

8. Wychylania się i kołysania na krzesełku.

9. Przewożenia psów oraz innych zwierząt.

10. Korzystania z kolei osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających.

11. Palenia papierosów podczas jazdy koleją.

12. Wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów w trakcie jazdy koleją.

13. W przypadku niejasności obsługa udziela pełnych informacji.

14. Nieprzestrzeganie regulaminu może być przyczyną odmowy przewozu koleją.

15. Warunki przewozu stanowią integralna część umowy przewozowej. Obowiązują one przy przewozie osób oraz przedmiotów, a także dotyczą one zachowania na obszarze kolei.

16. Każdy uczestnik kupując bilet lub skipass akceptuje powyższe warunki.

 

DEKALOG REGUŁ MIĘDZYNARODOWEJ FEDERACJI NARCIARSKIEJ

1. Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz lub snowboarder powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Sposób jazdy na nartach i snowboardzie oraz panowanie nad prędkością

Każdy narciarz lub snowboarder powinien kontrolować sposób jazdy. Powinien on dostosować szybkość i sposób jazdy do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu.

3. Wybór kierunku jazdy

Narciarz lub snowboarder nadjeżdżający od tyłu musi wybrać taki tor jazdy, aby nie spowodować zagrożenia dla narciarzy lub snowboardzistów znajdujących się przed nim.

4. Wyprzedzanie

Narciarz lub snowboarder może wyprzedzać innego narciarza lub snowboardera z góry i z dołu, z prawej i lewej strony pod warunkiem, że zostawi wystarczająco dużo przestrzeni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboardziście na wykonanie przez niego wszelkich zamierzonych lub niezamierzonych manewrów.

5. Ruszanie z miejsca i poruszanie się w góręa. stoku

Narciarz lub snowboarder, wjeżdżając na oznakowaną drogę zjazdu, ponownie ruszając po zatrzymaniu się, czy też poruszając siew górę stoku, musi spojrzeć i w górę i w dół stoku, aby upewnić się, że może to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych.

6. Zatrzymanie się na trasie

O ile nie jest to absolutnie konieczne, narciarz lub snowboarder musi unikać zatrzymania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po upadku w takim miejscu narciarz lub snowboarder winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podchodzenie i schodzenie na nogach

Narciarz lub snowboarder musi podchodzić lub schodzić na nogach wyłącznie skrajem trasy.

8. Nieprzestrzeganie znaków narciarskich

Każdy narciarz lub snowboarder winien stosować się do znaków narciarskich i oznaczeń tras.

9. Wypadki

W razie wypadku każdy narciarz lub snowboarder winien udzielić poszkodowanym pomocy.

10. Obowiązek ujawnienia tożsamości

Każdy narciarz lub snowboarder obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany czy świadek musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

POJAZDY SILNIKOWE NA TRASACH NARCIARSKICH

1. Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem:

- uprzywilejowanych pojazdów: służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody- zaopatrzonych w sygnały świetlne jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie.

- pojazdów obsługi stacji narciarskiej- wyposażonych w ostrzegawczą sygnalizację oraz sygnalizację dźwiękową.

2. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego przez ustąpienie mu pierwszeństwa przejazdu.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z NARCIARSKICH TERENÓW ZJAZDOWYCH

1. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.

2. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak: linie lasu, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi (np. czarne strzałki na żółtym tle) i innymi.

3. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.

4. Podczas jazdy wieczornej i nocnej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras.

5. Osoby uprawiające narciarstwo i snowboarding obowiązane są do przestrzegania reguł bezpiecznego narciarstwa i snowboardingu, a w szczególności:

- zachowania się w taki sposób, by nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby

- zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu

- wybierania takiego toru jazdy by uniknąć zdarzenia z innymi zjeżdżającym, znajdującym się przed nim

- wyprzedzania tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów

- wjeżdżania na trasę zjazdu lub po zatrzymaniu- znowu ruszania, po uprzednim sprawdzaniu czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych

- unikania zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe

- przestrzegania znaków narciarskich umieszczonych na trasie zjazdowej

- w razie zauważenia wypadku, każdy kto znajduje się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą

- każdy uczestnik wypadku: sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe

6. zasady korzystania z parku narciarskiego (snowparku) umieszczone są przy wjeździe do niego.

7. Osoby nieumiejące jeździć na nartach lub snowboardzie, muszą znajdować się pod opieką instruktora lub osoby umiejącej jeździć.

8. Zaleca się zapoznanie z Regulaminem, Kodeksem Narciarskim zawierającym obowiązujące na trasach narciarskich reguły ustalone przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS)- do wglądu na terenie stacji.

 

DODATKOWE INFORMACJE

1. Właściciel wyciągu nie odpowiada za wypadki spowodowane przez uczestników ruchu na trasie zjazdowej i wyjazdowej.

2. Podczas intensywnych opadów śniegu oraz sztucznego dośnieżania tras warunki do jazdy są utrudnione poprzez ograniczoną widoczność oraz zmienne warunki na stoku dlatego też należy bezwzględnie ograniczyć prędkość jazdy i dostosować ją do panujących trudnych warunków.

3. Właściciel nie odpowiada za sprzęt i rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Stacji Narciarskiej.

4. Za uszkodzone karty kasa nie zwraca pieniędzy.

5. Rozpoczęte karnety czasowe nie podlegają zwrotowi.

6. Na trasach zjazdowych mogą się odbywać zawody narciarskie oraz treningi.

7. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować do właściciela- o zaistniałym fakcie prosimy poinformować w dniu zdarzenia ustnie obsługę kasy.

 

Właściciel: SKI BESKIDY w up. likw. Sp. z o.o. www.zwardon-ski.pl

TWLEFONY ALARMOWE:

  • 601 100 300 – GOPR
  • 985 – GOPR
  • 997- POLICJA
  • 112 – CENTRYM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO
  • 604 515 467 - RATOWNIK NARCIARSKI

 

Osoby znajdujące się na naszym ośrodku narciarskim mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa zespołom wykonującym działania ratownicze.