Wypożyczalnia sprzętu

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU ZWARDOŃ SKI

Kontakt do wypożyczalni: +48 507 163 106

 

 

1,5

godziny

każda następna godzina 1 dzień powyżej 2 dni
komplet narciarski
(narty, buty, kije)
25zł 10zł 50zł 40zł/dzień
komplet snowboard
(deska, buty)
30zł 10zł 55zł 50zł/dzień
buty do snowboardu 15zł 10zł 25zł 20zł/dzień
buty narciarskie 15zł 10zł 25zł 20zł/dzień
deska 25zł 10zł 40zł 35zł/dzień
narty 25zł 10zł 35zł 30zł/dzień
kijki 10zł 5zł 20zł 15zł/dzień
kask 10zł 5zł 20zł 15zł/dzień
gogle 10zł 5zł 20zł 15zł/dzień

 

 

Termin "dzień" oznacza czas od 09:00-21:00.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU ZWARDOŃ SKI

 1. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta specjalnie przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt sportowy, będący przedmiotem wypożyczenia, jest własnością wypożyczalni.
 3. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem i dobrowolnie pozostawi go w siedzibie wypożyczalni, lub wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię.
 4. Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować jaką formę zabezpieczenia wybrać.
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.
 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.
 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialnością.
 10. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest dzień. Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.
 11. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu lub do dnia wpłacenia należności za utracony sprzęt.
 12. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 13. Klient ponosi odpowiedzialnością za zaginięcie sprzętu, złamanie, poważne uszkodzenie. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu bądź klient musi się dostosować do tzw. Cennika zniszczeń.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 15. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 16. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Żywcu.
 17. Inne, nieujęte tu kwestie, regulują stosowne akty prawne.